8 Mín yào gōngdǎ mín , guó yào gōngdǎ guó , duō chù bì yǒu dìzhèn , jīhuāng . zhè dōu shì zāinàn de qǐtóu . ( zāinàn yuánwén zuò shēngchǎn zhī kǔ )