4 Yīnwei rén lǚcì yòng jiǎoliào hé tiĕliàn kúnsuǒ tā , tiĕliàn jìng beì tā zhèng duàn le , jiǎoliào yĕ beì tā nòng suì le . zǒng méiyǒu rén néng zhìfú tā .