18 Wúlùn zaì nàli , guǐ zhuō nòng tā , bǎ tā shuāi dǎo , tā jiù kǒu zhōng liú mò , yǎo yá qièchǐ , shēntǐ kū gān , wǒ qǐng guò nǐde méntǔ bǎ guǐ gǎn chū qù , tāmen què shì bùnéng .