25 Nǐmen zhè jiǎmàowéishàn de Wénshì hé Fǎlìsaìrén yǒu huò le . yīnwei nǐmen xǐ jìng bēi pán de waìmiàn , lǐmiàn què chéng mǎn le lèsuǒ hé fàngdàng .