30 Nàshí , Rénzǐ de zhào tóu yào xiǎn zaì tiān shang , dì shang de wàn zú dōu yào āikū . tāmen yào kànjian Rénzǐ , yǒu nénglì , yǒu dà róngyào , jià zhe tiān shang de yún jiànglín .