16 Nǐmen de guāng yĕ dāng zhèyàng zhào zaì rén qián , jiào tāmen kànjian nǐmen de hǎo xíngwéi , biàn jiāng róngyào guī gĕi nǐmen zaì tiān shang de fù .