5 Lìngwaì dōng liáng èr qiā zhǒu , nán liáng èr qiā zhǒu , xī liáng èr qiā zhǒu , bĕi liáng èr qiā zhǒu , wéi biānjiè , chéng zaì dāngzhōng . zhè yào guī tāmen zuò chéngyì de jiāo yĕ .