Mínshùjì 35:3

3 Zhè chéngyì yào guī tāmen jūzhù , chéngyì de jiāo yĕ kĕyǐ mù yǎng tāmende niú yáng hé gèyàng de shēngchù , yòu kĕyǐ ānzhì tāmende cáiwù .