14 Tā zhàngfu shēng le yí hèn de xīn , yí hèn tā , tā shì beì diànwū , huò shì tā zhàngfu shēng le yí hèn de xīn , yí hèn tā , tā bìng méiyǒu beì diànwū ,