3 Mǎ bīng zhēng xiān , dāo jiàn fāguāng , qiāng maó Shǎn shuò , beì shā de shén duō , shī shǒu chéng le dà duī , shī hái wú shù , rén pèng zhe ér diēdǎo .