13 Wǒ yĕ dǒuzhe xiōng qián de yī jīn , shuō , fán bù chéngjiù zhè yīngxǔ de , yuàn shén zhàoyàng dǒu tā líkāi jiā chǎn hé tā laólù dé lái de , zhídào dǒu kōng le . huì zhòng dōu shuō , āmén . yòu zànmĕi Yēhéhuá . bǎixìng jiù zhào zhe suǒ yīngxǔ de qù xíng .