12 Tā zaì tóu yī gè shòu miànqián , shīxíng tóu yī gè shòu suǒyǒude quánbǐng . bìngqiĕ jiào dì hé zhù zaì dì shàng de rén , baì nà sǐ shāng yī hǎo de tóu yī gè shòu .