We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Nǐ zaì ànzhōng xíng zhè shì , wǒ què yào zaì Yǐsèliè zhòngrén miànqián , rì guāng zhī xià , bàoyìng nǐ .