We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Yǐsèliè rén zhōng , fán qù jiàn wáng qiú pànduàn de , Yēshālóng dōu shì rúcǐ dāi tāmen . zhèyàng , Yēshālóng ànzhōng dé le Yǐsèliè rén de xīn .