We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
4 Sǎoluó de érzi Yuēnádān yǒu yī gè érzi míng jiào mǐ fēi bō shè , shì quètuǐ de . Sǎoluó hé Yuēnádān sǐwáng de xiāoxi cóng yé sī liè chuán dào de shíhou , tā cái wǔ suì . tā rǔmǔ bào zhe tā taópǎo . yīnwei paó dé taì jí , háizi diào zaì dì shàng , tuǐ jiù què le .