7 Yào qǐ xíng zhuǎn dào Yàmólìrén de shān dì hé kàojìn zhè shān dì de gè chǔ , jiù shì Yàlābā , shān dì , gāo yuán , nán dì , Yánhǎi yī daì Jiānán rén de dì , bìng Lìbānèn shān yòu dào Bólā dà hé .