31 Nǐ bùkĕ xiàng Yēhéhuá nǐde shén zhèyàng xíng , yīnwei tāmen xiàng tāmende shén xíng le Yēhéhuá suǒ zēng xián suǒ hèn è de yīqiè shì , shènzhì jiāng zìjǐ de érnǚ yòng huǒ fùnshāo , xiàn yǔ tāmende shén .