9 Nǐ ruò jǐn shǒu zūnxíng wǒ jīnrì suǒ fēnfu de zhè yīqiè jièmìng , aì Yēhéhuá nǐde shén , chángcháng zūnxíng tāde dào , jiù yào zaì zhè sān zuò chéng zhī waì , zaì tiān sān zuò chéng ,