We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Nàshí dà qǐ zhēng chǎo , qiā fú zhǎng kǒngpà Bǎoluó beì tāmen chĕ suì le , jiù fēnfu bīng dīng xià qù , bǎ tā cóng zhòngrén dāngzhōng qiǎng chūlai , daì jìn yíng lóu qù .