10 Nàshí dà qǐ zhēng chǎo , qiā fú zhǎng kǒngpà Bǎoluó beì tāmen chĕ suì le , jiù fēnfu bīng dīng xià qù , bǎ tā cóng zhòngrén dāngzhōng qiǎng chūlai , daì jìn yíng lóu qù .