10 Dàn rújīn jiè zhe wǒmen jiù zhǔ Jīdū Yēsū de xiǎnxiàn , cái biǎomíng chūlai le . tā yǐjing bǎ sǐ feì qù , jiè zhe fúyin , jiāng bùnéng huaì de shēngmìng zhāng xiǎn chūlai .