12 Wèi zhè yuángù , wǒ yĕ shòu zhèxie kǔnàn . ránér wǒ bù yǐwéi chǐ . yīnwei wǒ zhīdào wǒ suǒ xìn de shì shuí , yĕ shēnxìn tā néng bǎoquán wǒ suǒ jiāofù tāde , ( huò zuò tā suǒ jiāo tuō wǒde ) zhídào nà rì .