9 Tā yīn zhe xìn , jiù zaì suǒ yīngxǔ zhī dì zuò kè , hǎoxiàng zaì yì dì jūzhù zhàngpéng , yǔ nà tóng méng yī ge yīngxǔ de Yǐsā , Yǎgè yíyàng .