3 Nǐmen yào jìniàn beì kúnbǎng de rén , hǎoxiàng yǔ tāmen tóng shòu kúnbǎng , yĕ yào jìniàn zāo kǔhaì de rén , xiǎng dào zìjǐ yĕ zaì ròushēn zhī neì .