9 Nà tóu yī céng zhàngmù zuò xiànjīn de yī ge biǎoyàng , suǒ xiànshang de lǐwù hé jìwù , jiù zhe liángxīn shuō , dōu bùnéng jiào lǐbaì de rén déyǐ wánquán .