11 Taìyáng chūlai , rè fēng guā qǐ , cǎo jiù kū gān , huā yĕ diāoxiè , mĕiróng jiù xiāo méi le . nà fùzú de rén , zaì tā suǒ xíng de shì shang , yĕ yào zhèyàng shuāi cán .