7 Wǒ lǐng nǐmen jìnrù féimĕi zhī dì , shǐ nǐmen dé chī qízhōng de guǒzi hé mĕi wù . dàn nǐmen jìnrù de shíhou jiù diànwū wǒde dì , shǐ wǒde chǎnyè chéngwéi kĕ zēng de .