6 Tāmen yĕ bú shuō , nà lǐng wǒmen cóng Āijí dì shang lái , yǐndǎo wǒmen jīngguò kuàngyĕ , shā mò yǒu shēn kēng zhī dì , hé gān hàn sǐ yīn , wú rén jīngguò , wú rén jūzhù zhī dì de Yēhéhuá zaì nǎli ne .