6 Tāmen jiù ná zhù Yēlìmǐ , xià zaì hā mǐ lēi de érzi ( huò zuò wáng de érzi ) Mǎjīyǎ de laó yù lǐ . nà laó yù zaì hùwèi bīng de yuàn zhōng . tāmen yòng shéngzi jiāng Yēlìmǐ jì xià qù . laó yù lǐ méiyǒu shuǐ , zhǐyǒu yū ní , Yēlìmǐ jiù xiàn zaì yū ní zhōng .