42 Tāmen ná gōng hé qiāng , xìngqíng cánrĕn , bù shī liánmǐn . tāmende shēngyīn xiàng hǎi làng hōng . Bābǐlún chéng ( chéng yuánwén zuò nǚzi ) a , tāmen qí mǎ , dōu bǎi duì wǔ rú shang zhàn cháng de rén , yào gōngjī nǐ .