25 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , dāng nà rì , déng zaì jiāngù chù de déng zǐ bì yē xié , beì kǎn duàn luō dì . guà zaì qí shang de zhòngdàn bì beì jiǎn duàn . yīnwei zhè shì Yēhéhuá shuō de .