25 Suǒyǐ tā jiāng mĕng liè de nùqì , hé zhēng zhàn de yǒng lì , qīng dǎo zaì Yǐsèliè de shēnshang . zaì tā sìwéi rú huǒ zhe qǐ , tā hái bù zhīdào , shāo zhe tā , tā yĕ bù jiè yì .