10 Nǐ yào duì tā mén shuō ,zhǔ yē hé huá rú cǐ shuō ,zhe shì guān hù yē lù léng de jūn wáng hé tā zhōu wéi yí sè liè quán jiā de yù biáo (yuán wěn zuò dān zǐ )。