16 Wǒ què yào liú xia tā mén jǐ gè rěn de miǎn dào jiān ,jǐ huáng ,wēn yì ,shǐ tā mén zài suó dào de gè guó zhōng shù shuó tā mén yǐ qiè kě zèng de shì ,rěn jiù zhī dào wǒ shì yē hé huá 。