We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Wǒ yĕ jiāng huánzi daì zaì nǐ bízi shang , jiāng ĕr huán daì zaì nǐ ĕrduo shang , jiāng huá guān daì zaì nǐ tóu shang .