12 Mùrén zaì yáng qún sì sǎn de rìzi zĕnyàng xúnzhǎo tāde yáng , wǒ bì zhàoyàng xúnzhǎo wǒde yáng . zhèxie yáng zaì mì yún hēiàn de rìzi sǎn dào gè chù , wǒ bì cóng nàli jiù huí tāmen lái .