35 Tāmen bì shuō , zhè xiānqián wèi huāng feì zhī dì , xiànzaì chéng rú Yīdiànyuán . zhè huāng feì qī liáng , huǐhuaì de chéngyì xiànzaì jiāngù yǒu rén jūzhù .