36 Nàshí , zaì nǐmen sìwéi qíyú de waìbāngrén bì zhīdào wǒ Yēhéhuá xiūzào nà huǐhuaì zhī chù , péi zhí nà huāng feì zhī dì . wǒ Yēhéhuá shuō guō , yĕ bì chéngjiù .