25 Mén dòng liǎng páng yǔ lángzi de zhōuwéi dōu yǒu chuāng líng , hé xiān liáng de chuāng líng yíyàng . mén dòng zhǎng wǔ shí zhǒu , kuān èr shí wǔ zhǒu .