10 Dàn zhèxie rén huǐbàng tāmen suǒ bú zhīdào de . tāmen bĕn xìng suǒ zhīdào de shì yǔ nà méiyǒu língxìng de chùleì yíyàng , zaì zhè shì shǎng jìng baìhuaì le zìjǐ .