55 Nǐmen wèicéng rènshi tā . wǒ què rènshi tā . wǒ ruò shuō bú rènshi tā , wǒ jiù shì shuōhuǎng de , xiàng nǐmen yíyàng , dàn wǒ rènshi tā , yĕ zūnshǒu tāde dào .