18 Wǒmen zhīdào fán cóng shén shēng de bì bú fàn zuì . cóng shén shēng de bì bǎoshǒu zìjǐ , ( yǒu gǔ juàn zuò nà cóng shén shēng de bì bǎohù tā ) , nà ĕ zhĕ yĕ jiù wúfǎ haì tā .