5 Tiān hēi , yào guān chéng mén de shíhou , tāmen chū qù le , wǎng nǎli qù wǒ què bú zhīdào . nǐmen kuaì kuaì de qù zhuīgǎn , jiù bì zhuī shàng .