YuēShūyàjì 2:3

3 Yēlìgē wáng dǎfa rén qù jiàn Lǎhé shuō , nà lái dào nǐ zhèlǐ , jìn le nǐ jia de rén yào jiāo chūlai , yīnwei tāmen lái kuītàn quán dì .