7 De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia.