135 Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos.