26 The Levites—the family of Jeshua, Kadmiel, Bannas, and Sudias— 74