17 I thank ADONAI for his righteousness and sing praise to the name of ADONAI 'Elyon.