1 Corinthians 14:29

By two or three (duo h trei). No kata here as in verse Luke 27 . Let two or three prophets speak. Let the others discern (oi alloi diakrinetwsan). Whether what is said is really of the Spirit. Cf. Luke 12:10 diakrisei pneumatwn.