Ephesians 5:16

Redeeming the time (exagorazomenoi ton kairon). As in Colossians 4:5 which see.